Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BOULDER CITY, Cư gia
tìm được 71 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: 2190389
Kích cỡ nhà: 9.245 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2064633
Kích cỡ nhà: 4.341 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2042263
Kích cỡ nhà: 4.655 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2219235
Kích cỡ nhà: 6.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2221023
Kích cỡ nhà: 4.512 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2175507
Kích cỡ nhà: 4.152 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2200749
Kích cỡ nhà: 7.317 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2217506
Kích cỡ nhà: 5.297 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2195831
Kích cỡ nhà: 3.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2178841
Kích cỡ nhà: 4.766 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2174622
Kích cỡ nhà: 3.221 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2242644
Kích cỡ nhà: 4.231 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2218392
Kích cỡ nhà: 3.577 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2193066
Kích cỡ nhà: 4.557 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2223666
Kích cỡ nhà: 3.530 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 5

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2020 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only